Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers
Hilversum en Omstreken

De "Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum en Omstreken" (het Steunfonds) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Anbi-logo       Donaties aan het Steunfonds zijn zeer welkom.
  U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL82ABNA0554444100.   
Anbi-Goedgekeurd

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum en Omstreken
p/a Elzenlaan 40
1214 KM Hilversum
E-mail: info@steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl
Website: www.steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl
Fiscaal nummer: 9929502
Kamer van Koophandel: 41194089
Bankrekening: NL82ABNA0554444100
Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten is:
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel het verlenen van financiële steun aan instellingen, organisaties en personen, voor zover het betreft het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Het Gooi, volgens het door de te Amsterdam gevestigde vereniging: "Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland" vastgestelde beleid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; de hulpverlening geschiedt ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur of taal.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verrichten van alle handelingen die daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verwerven van geldmiddelen, bestaande uit bijdragen en subsidies, donaties, alsmede uit hetgeen door erfstelling, legaat, schenking of anderszins wordt verkregen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan in hoofdlijnen
Het Steunfonds richt zich enerzijds op het financieel ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers in Gooi en Vechtstreek, met name in situaties waarin geen beroep gedaan kan worden op andere voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid, anderzijds faciliteert ze het werk van de maatschappelijke begeleiders en taalvrijwilligers bij de begeleiding van en hulp aan vluchtelingen en asielzoekers.

Het Steunfonds werft hiervoor financiële middelen bij fondsen, gemeenten en donateurs. Bij grote uitzondering wordt er geworven voor een zeer specifieke en dan vaak zeer schrijnende casus. Het beleid is gericht op een evenwicht van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Het vermogen van het Steunfonds is daardoor relatief gering en slechts toereikend voor enkele jaren.
Het Steunfonds heeft een samenwerkingsverband met de Vluchtelingenwerkgroep Gooi- en Vechtstreek (VG&V). Zie www.vgenv.nl.

Bestuur en beloningsbeleid
De samenstelling van het bestuur is:
Voorzitter Janine Wildschut
Secretaris Josien Arens
Penningmeester Rien Rense
De leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het Steunfonds heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur vergadert meestal voorafgaand aan de bestuursvergaderingen van VG&V.
Uitgevoerde activiteiten
De activiteiten van het Steunfonds zijn gericht op het financieel ondersteunen van statushouders in bijzondere situaties in nauwe samenwerking met de Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek (VG&V).
Meer concreet:
- Bij gezinshereniging kost niet alleen de procedure geld, maar zijn de reis- en verblijfskosten vaak nog een veelvoud daarvan. In probleemsituaties worden deze bijkomende kosten gefinancierd. Een deel daarvan wordt terugbetaald.
- Voor incidentele problemen worden giften of leningen verstrekt. Bijvoorbeeld voor bijzondere studiekosten of problemen met verblijfsvergunningen.
Financiële verantwoording en jaarverslagen 2016 en 2017
2016: Jaarverslag 2016 Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum eo.pdf
2017: Jaarverslag 2017 Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum eo.pdf
ANBI-status
Het Steunfonds heeft een ANBI status. Dat wil zeggen dat giften aan het Steunfonds aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
De Belastingdienst stelt daarvoor als eis dat informatie over het Steunfonds op Internet staat; dat gebeurt met deze site.
Privacyverklaring
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bewaart op geen enkele manier gegevens van de bezoekers.