Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers
Hilversum en Omstreken

De "Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum en Omstreken" (het Steunfonds) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Anbi-logo       Donaties aan het Steunfonds zijn zeer welkom.
  U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL82ABNA0554444100.   
Anbi-Goedgekeurd

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum en Omstreken
p/a Elzenlaan 40
1214 KM Hilversum
E-mail: info@steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl
Website: www.steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl
Fiscaal nummer: 9929502
Kamer van Koophandel: 41194089
Bankrekening: NL82ABNA0554444100
Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten is:
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel het verlenen van financiële steun aan instellingen, organisaties en personen, voor zover het betreft het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Het Gooi, volgens het door de te Amsterdam gevestigde vereniging: "Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland" vastgestelde beleid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; de hulpverlening geschiedt ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur of taal.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verrichten van alle handelingen die daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verwerven van geldmiddelen, bestaande uit bijdragen en subsidies, donaties, alsmede uit hetgeen door erfstelling, legaat, schenking of anderszins wordt verkregen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan in hoofdlijnen
Het Steunfonds richt zich enerzijds op het financieel ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers in Gooi en Vechtstreek, met name in situaties waarin geen beroep gedaan kan worden op andere voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid, anderzijds faciliteert ze het werk van de maatschappelijke begeleiders en taalvrijwilligers bij de begeleiding van en hulp aan vluchtelingen en asielzoekers.

Het Steunfonds werft hiervoor financiële middelen bij fondsen, gemeenten en donateurs. Bij grote uitzondering wordt er geworven voor een zeer specifieke en dan vaak zeer schrijnende casus. Het beleid is gericht op een evenwicht van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Het vermogen van het Steunfonds is daardoor relatief gering en slechts toereikend voor enkele jaren. Het Steunfonds wil de komende jaren financiële ondersteuning bieden aan de eind 2013 opgerichte Vluchtelingenwerkgroep Gooi- en Vechtstreek (VG&V), die een afsplitsing is van Vluchtelingenwerk Midden Nederland in de regio Gooi en Vechtstreek. Met VG&V heeft het Steunfonds een samenwerkingsverband. Zie www.vgenv.nl.

In juni 2014 is een nieuw bestuur aangetreden. De samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek is geïntensiveerd en de werkzaamheden van de beide organisaties worden beter op elkaar afgestemd. Ook het werven van fondsen en donateurs wordt geïntensiveerd.
Bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van het Steunfonds bestaat uit:
- voorzitter: J.M. Wildschut (Janine)
- secretaris: J.C.M. Arens (Josien)
- penningmeester: R. Rense (Rien)
De leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het Steunfonds heeft geen personeel in dienst.
Uitgevoerde activiteiten
De activiteiten van het Steunfonds zijn in 2014 gericht op ondersteuning van de pas opgerichte Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek; in 2013 zijn de werkzaamheden beperkt gebleven tot aanvullingen op de werkzaamheden van de vestiging van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland in Hilversum. Meer concreet:
- De Vluchtelingenwerkgroep is ondersteund met donaties voor de oprichtingskosten en de kantoorkosten.
- De door vrijwilligers gegeven taallessen zijn ondersteund door het betalen van onkosten (kopieerkosten, aanschaf (woorden)boeken, reiskosten taalvrijwilligers) en een abonnement op het regionale dagblad.
- Bij enkele gezinnen in probleemsituaties zijn de bijkomende kosten voor gezinshereniging gefinancierd. De procedure zelf kost geld maar daarnaast zijn reis- en verblijfskosten vaak nog eens een veelvoud daarvan. Een deel daarvan is weer terugbetaald.
Financiële verantwoording 2013 en 2014
Over jaar 2013:

Inkomsten Euro Uitgaven Euro
Giften 232,00 Gezinshereniging 500,00
Totaal inkomsten 232,00 Bankkosten 113,97
Taallessen 472,45
Totaal uitgaven 1.086,42
 
Beginsaldo 6.225,09 Eindsaldo 5.370,67
Resultaat -/-    854,42


Over jaar 2014:

Inkomsten Euro Uitgaven Euro
Van den Brink-Houtmanstichting 1.000,00 Gezinshereniging 979,65
Giften 2.832,50 Tijdschriften taallessen 240,00
Totaal inkomsten 3.832,00 Kopieerkosten taallessen 151,19
Bankkosten 170,16
Donaties aan VG&V 2.000,00
Notaris: oprichten VG&V 564,58
Webhosting VG&V 48,97
Totaal uitgaven 4.154,55
 
Beginsaldo 5.370,67 Eindsaldo 5.048,62
Resultaat -/-    322,05

Toelichting
In 2014 is enigszins (€ 322,05) ingeteerd op de reserve. Het eindsaldo is iets meer dan € 5.000. Dat is uitgaande van het financiële beleid in voorgaande jaren nog juist voldoende voor het goed kunnen functioneren als steunfonds. Het steunfonds heeft evenals in voorgaande jaren op verzoek een donatie ontvangen van de "Van den Brink-Houtman Stichting" voor gezinshereniging en taallessen. De donatie is daar ook aan besteed. In 2014 zijn veel giften van particulieren ontvangen. Dit hangt samen met de wens om via het Steunfonds de pas opgerichte Stichting Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek (VG&V) te ondersteunen. Dat is gedaan door het betalen van de oprichtingskosten en twee donaties van € 1.000. VG&V had in 2014 nog geen inkomsten; de bij de gemeenten aangevraagde subsidies zijn geweigerd. De verwachting is dat VG&V in 2015 wel subsidie zal ontvangen. In twee situaties is gezinshereniging mogelijk gemaakt. Dit is begeleid door vrijwilligers van VG&V. In principe betreft het leningen, maar in de praktijk zijn het bijna altijd giften. De taallessen worden verzorgd door VG&V. De kosten daarvan zijn voor een groot deel direct betaald, en voor een deel als onderdeel van kantoorkosten e.d. via de donaties aan VG&V.
ANBI-status
Het Steunfonds heeft in 2014 de ANBI status behouden. Dat wil zeggen dat giften aan het Steunfonds aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelde daarvoor wel als eis dat informatie over het Steunfonds op Internet staat. Dat is gelukt.