Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers
Hilversum en Omstreken

De "Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum en Omstreken" (het Steunfonds) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Anbi-logo       Donaties aan het Steunfonds zijn zeer welkom.
  U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL82ABNA0554444100.   
Anbi-Goedgekeurd

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum en Omstreken
p/a Elzenlaan 40
1214 KM Hilversum
E-mail: info@steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl
Website: www.steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl
Fiscaal nummer: 9929502
Kamer van Koophandel: 41194089
Bankrekening: NL82ABNA0554444100
Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten is:
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel het verlenen van financiële steun aan instellingen, organisaties en personen, voor zover het betreft het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Het Gooi, volgens het door de te Amsterdam gevestigde vereniging: "Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland" vastgestelde beleid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; de hulpverlening geschiedt ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur of taal.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verrichten van alle handelingen die daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verwerven van geldmiddelen, bestaande uit bijdragen en subsidies, donaties, alsmede uit hetgeen door erfstelling, legaat, schenking of anderszins wordt verkregen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan in hoofdlijnen
Het Steunfonds richt zich enerzijds op het financieel ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers in Gooi en Vechtstreek, met name in situaties waarin geen beroep gedaan kan worden op andere voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid, anderzijds faciliteert ze het werk van de maatschappelijke begeleiders en taalvrijwilligers bij de begeleiding van en hulp aan vluchtelingen en asielzoekers.

Het Steunfonds werft hiervoor financiële middelen bij fondsen, gemeenten en donateurs. Bij grote uitzondering wordt er geworven voor een zeer specifieke en dan vaak zeer schrijnende casus. Het beleid is gericht op een evenwicht van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Het vermogen van het Steunfonds is daardoor relatief gering en slechts toereikend voor enkele jaren.
Het Steunfonds heeft een samenwerkingsverband met de Vluchtelingenwerkgroep Gooi- en Vechtstreek (VG&V). Zie www.vgenv.nl.

Bestuur en beloningsbeleid
De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd:
2016
Voorzitter Janine Wildschut
Secretaris Josien Arens
Penningmeester Rien Rense
De leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het Steunfonds heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur heeft in 2016 niet vergaderd, maar overleg gevoerd per e-mail.
Uitgevoerde activiteiten
De activiteiten van het Steunfonds zijn in 2016 gericht op het financieel ondersteunen van statushouders in bijzondere situaties in nauwe samenwerking met de Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek (VG&V). Daarnaast is een tijdschriftabonnement ten bate van de taallessen bij VG&V betaald.
Meer concreet:
- Bij enkele gezinnen in probleemsituaties zijn de bijkomende kosten voor gezinshereniging gefinancierd. De procedure zelf kost geld maar daarnaast zijn reis- en verblijfskosten vaak nog eens een veelvoud daarvan. Een deel daarvan is weer terugbetaald.
- De door vrijwilligers bij VG&V gegeven taallessen zijn ondersteund door het betalen van een abonnement op de Start!-krant.
Financiële verantwoording 2015 en 2016
2015: Jaarverslag 2015 Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum eo.pdf
2016: Jaarverslag 2016 Steunfonds Vluchtelingen en Asielzoekers Hilversum eo.pdf
ANBI-status
Het Steunfonds heeft een ANBI status. Dat wil zeggen dat giften aan het Steunfonds aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
De Belastingdienst stelt daarvoor als eis dat informatie over het Steunfonds op Internet staat; dat gebeurt met deze site.